-->

Best Easy Cheesy Leftover Mashed Potato Pancakes #best #easybreakfast #pancakes #potatopancake #easypancake #leftover #cheese #whole30 #potato #sidedish

Best Easy Cheesy Leftover Mashed Potato Pancakes #best #easybreakfast #pancakes #potatopancake #easypancake #leftover #cheese #whole30 #potato #sidedish

Transform spärë spuds into this quick änd ëasy recipë for Chëesy Leftovër Mashed Potato Pancakes!

Recipe Adäpted From: Justataste.com

INGREDIENTS;

 • 3 cups chillëd lëftovër mashëd potatoës
 • 2/3 cup shrëddëd chëddar chëësë
 • 2 Tablëspoons choppëd scallions, grëën and whitë parts
 • 1 ëgg, lightly bëatën
 • 3 Tablëspoons all-purposë flour
 • 1/2 cup all-purposë flour
 • Vëgëtablë oil, for pan-frying
 • Sour crëam, for sërving


INSTRUCTIONS;

 1. In a largë bowl, stir togëthër thë mashëd potatoës, chëësë, scallions, ëgg and 3 tablëspoons flour until combinëd. (Sëë Këlly's Notës.) Using your hands, dividë thë mixturë into 12 portions. Roll ëach portion into a compact ball thën flattën it into a pancakë about a 1/2-inch-thick.
 2. Placë thë rëmaining 1/2 cup of flour in a shallow dish and carëfully drëdgë ëach pancakë in thë flour.
 3. Hëat 3 to 4 tablëspoons of vëgëtablë oil in a largë sauté pan ovër mëdium hëat. (Add ënough oil to thoroughly coat thë bottom of thë pan.)
 4. Fry thë pancakës, in batchës, until thëy'rë goldën brown and crispy on both sidës, 3 to 4 minutës. Add morë oil to thë pan as nëëdëd bëtwëën batchës. (Do not ovërcrowd thë pan and do not flip thë pancakës too soon or thëy won't dëvëlop a crisp crust.) Transfër thë pancakës to a papër towël-linëd platë and immëdiatëly sprinklë thëm with salt.
 5. For Full Recipe, Here >> Pancake@justataste.com


0 Response to "Best Easy Cheesy Leftover Mashed Potato Pancakes #best #easybreakfast #pancakes #potatopancake #easypancake #leftover #cheese #whole30 #potato #sidedish"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel